KÄYTTÄJÄEHDOT

Yleistä
Nämä käyttäjäehdot koskevat www.esitystori.fi -sivustoa (jäljempänä ”Esitystori”), jota ylläpitää Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus (osoite: Tutkivan teatterityön keskus, 33014 Tampereen yliopisto.) Rekisteröitymällä Esitystorille käyttäjä hyväksyy nämä käyttäjäehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Niiden Esitystorin palveluiden osalta, joiden käyttäminen ei vaadi käyttäjän rekisteröitymistä, käyttäjä Esitystoria käyttämällä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Esitystorin toiminta ja kustannukset
Esitystori on kohtauspaikka esitysten myyjille ja ostajille. Esitystorin käyttäminen ja sinne rekisteröityminen on ilmaista. Esitystorilta löydät ammattilaisten ajankohtaiset vierailuesitykset teatterin, tanssin ja sirkuksen aloilta (ks. Esitykset) sekä vierailuesityksiä ostavien tahojen tiedot (ks. Ostajat).

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Esitystorin käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Esitystorin käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

Vastuu sisällöstä ja toimivuudesta
Esitystori ei vastaa niiden materiaalien aitoudesta tai ajantasaisuudesta, jotka ovat rekisteröityneiden käyttäjien julkaisemia. Tämä koskee materiaaleja, jotka on julkaistu ostajatahojen ja esitysten myyjien omilla sivuilla. Rekisteröityneet käyttäjät vastaavat Esitystorille laatimastaan materiaalista ja materiaalin paikkansapitävyydestä.

Esitystorin ylläpitäjä, Tutkivan teatterityön keskus, vastaa vain sivustolle itse tuottamansa aineiston paikkansapitävyydestä. Esitystori ei myöskään vastaa sivustolla myytävien esitysten sisällöstä.

Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Esitystorilla julkaisemaansa materiaaliin. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan Esitystorille tuottamaansa materiaaliin liittyvistä immateriaalioikeudellisista riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

Esitystori tai sen ylläpitäjä ei vastaa siitä, että Esitystori toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Esitystori tai sen ylläpitäjä ei ole korvausvastuussa Esitystorin teknisistä ongelmista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Esitystori tai sen ylläpitäjä ei vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat esitysten myyjille, ostajille tai kolmannelle osapuolelle Esitystorille laadittujen materiaalien sisällöstä, vierailuesityksen viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin Esitystorin sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.

Kuka voi rekisteröityä?
Esitystorille rekisteröityvien käyttäjien tulee olla oikeustoimikelpoisia juridisia tai luonnollisia henkilöitä. Rekisteröityjien tulee noudattaa näitä käyttäjäehtoja, lakia ja hyviä tapoja.

Ostajaksi voi rekisteröityä organisaatio, joka ostaa vierailuesityksiä.

Esityksen voi rekisteröidä Esitystorille, jos esityksen työryhmän jäsenillä on teatteri-, tanssi- tai sirkusalan koulutus ja/tai ko. alan ammattiliiton jäsenyys tai laaja ammatillinen/taiteellinen kokemus.

Käyttäjätunnus ja salasana
Rekisteröityessään käyttäjä saa Esitystorille henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Muut ehdot
Käyttäjä myöntää ylläpitäjälle oikeuden korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville materiaalia, jonka käyttäjä on Esitystorilla tuonut saataville.

Esitystorilla esiintyvien ilmoitusten ja aineiston kopiointi sekä julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty.

Ylläpitäjällä on harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Esitystorilta rekisteröitynyt käyttäjä ja tämän käyttäjän Esitystorille laatimat materiaalit, jos käyttäjä tai käyttäjän Esitystorille laatima materiaali on rikkonut näitä käyttäjäehtoja, lakia tai hyviä tapoja, tai jos viranomainen sitä pyytää.

Näihin käyttäjäehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Esitystorin käyttöä koskevat tai siihen liittyvät mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli yksimielisyyteen ei päästä, Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-käyttäjällä on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttaja-käyttäjällä on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.

Ylläpitäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa Esitystorin käyttäjäehtoja. Kulloinkin voimassaolevat käyttäjäehdot ovat nähtävillä Esitystorilla ja muutokset tulevat voimaan kun muutoksista on ilmoitettu Esitystorilla ja muutetut ehdot ovat luettavissa Esitystorilla. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen mahdolliset käyttäjäehtomuutokset käyttäessään Esitystoria saatuaan tiedon muutoksesta.

 

Tietosuoja (Perustuu henkilötietolain 10 §:ään)
Esitystori on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.  Tietojen keräämisestä on kerrottu tarkemmin rekisteriselosteessa.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Käyttäjä hyväksyy rekisteriselosteen ehdot käyttämällä Esitystoria. Mikäli käyttäjä ei hyväksy rekisteriselosteen ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Esitystoria.

Tietojen rekisteröinti ja käyttö
Ylläpitäjä rekisteröi käyttäjän itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan. Tietoja käytetään ja käsitellään Esitystorin toteuttamiseen sekä palvelun hoitamiseen ja kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin kuten asiakasviestintään, analysointiin ja tilastointiin. Henkilötietoja käsitellään Esitystorin rekisteriselosteen ja yksityisyydensuojaa käsittelevän ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Tutkivan teatterityön keskus
33014 Tampereen yliopisto

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Matias Palo
+358 40 190 4069
matias.palo@uta.fi

Rekisterin nimi
Esitystorin asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on rekisteröitynyt Esitystorin käyttäjäksi.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Esitystorin asiakasrekisterin ylläpitämisen ja arkistoinnin mahdollistamiseksi. Rekisteriä voidaan käyttää myös Esitystorin toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti käyttäjältä rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin käyttäjän käyttäessä Esitystoria.

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Esitystorin ylläpidon ulkopuolelle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja korjata tietoja tarvittaessa. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen Tutkivan teatterityön keskus, 33014 Tampereen yliopisto. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Matias Palo, +358 40 190 4069, matias.palo@uta.fi) virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 

Perustuu henkilötietolain 10 §:ään:

10 §
Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:

1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;

2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä

5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

(3§: henkilörekisterillä tarkoitetaan käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta;)